Open house เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี เข้ารับฟังรายละเอียดหลักสูตร ทุนการศึกษา และพบปะคณาจารย์ในหลักสูตร ในวันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 2565 เวลา 9.30 -11.30 น. .ตาม link นี้ BUU Faculty of Engineering Zoom Meeting Room 2Direct Link...

ประกาศวันที่ : 21 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรัชญาการศึกษาและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://service.buu.ac.th/index.php/buuedu_philo/

ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ ...

อีกครั้งกับการบรรยายในหัวข้อพิเศษ โดยในครั้งนี้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์และวิศวกรรชีวการแพทย์ คณะแ...

ประกาศวันที่ : 17 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) โดยมีเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรดังเอกสารแนบ และรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสามารถดูได้จากhttps://tqf.buu....

ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ นิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 1 จากวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562เป็นวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติก...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก หากนิสิตท่านใดสนใจศึกษาต่อระดับป.โท และ ป.เอก ในด้านโลหะการ และต้องการรับทุนเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ที่อาจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค (ระเบียบการสมัครดังเอ...

ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องด้วย สํานักงานจังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท Kazumi Seisakusyo Co. Ltd., จัดทําโครงการ Toyama International Student Prefectural Scholarship ปีที่ 5 มอบทุนการศึกษาให้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชาวไทย 1 ทุน คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ...

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Techโครงการ TAIST-Tokyo Tech เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่...

ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ข้อมูลศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่าน  กรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดทำทำเนียบศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ลงใน>>>ข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี  เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่...

ประกาศวันที่ : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บัณฑิตเกียรตินิยม

ประจำปีการศึกษา 2559นายธนากร วุฒิเสนเกียรตินิยม อันดับ 1(เหรียญทอง)เกรดรวม 3.73 ประจำปีการศึกษา 2560นางสาวภูนิตา ใหญ่กว่าวงศ์ เกียรตินิยม อันดับ 1(เหรียญทอง)เกรดรวม 3.60 นายสุเมธ เผ่าชูเกียรตินิยม อันดับ 2เกรดรวม 3.38 นางสาวปรางทิพย์ เ...

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทำไมจึงควรเลือกเรียนวิศวกรรมเคมี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรามีความพร้อมทางด้านคณาจารย์และเครื่องมือหลักสูตรของเราให้โอกาสนิสิตฝึกงาน (ระยะเวลา 2 เดือน) หรือฝึกงานแบบสหกิจศึกษา(ระยะเวลา 4 เดือน) บรรยากาศมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับชายทะเล (หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี) มหาวิทยาลัยของเราอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมภาคตะว...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

โอกาสและความก้าวหน้าของผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี

วิศวกรเคมีมุ่งเน้นการออกแบบสำหรับกระบวนการทางเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ ชีวเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิศวกรเคมีบางคนจะออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน บางคนดำเนินการด้านการสิ...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรัชญาการศึกษาและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่http://service.buu.ac.th/index.php/buuedu_philo/

ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

กิจกรรม

Open House Engineering Worksho...

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรม Open House Engineerin...

การอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการ...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการอบ...

การอบรม หัวข้อ “Synchrotron Ra...

กลับมาแล้ว...กับการอบรมเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Synchrotron Radiation Applications)..ซินโครตรอน โดยฝ่ายสถานีวิจัย และมหาว...