ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) โดยมีเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรดังเอกสารแนบ และรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสามารถดูได้จาก https://tqf.buu...

ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประกาศการฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

การชี้แจงการฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รหัส 60 ขึ้นไป สำหรับการฝึกงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 (2 เดือน) รวมถึงนิสิตต้องการไปสหกิจศึกษา 4 เดือน "ในวันพฤหัสบดีที่่ 27 สิงหาคม 2563 (พรุ่งนี้) เวลา 13.00 ...

ประกาศวันที่ : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค นางสาวกน...

ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) โดยมีเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรดังเอกสารแนบ และรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสามารถดูได้จากhttps://tqf.buu....

ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ นิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 1 จากวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562เป็นวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติก...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก หากนิสิตท่านใดสนใจศึกษาต่อระดับป.โท และ ป.เอก ในด้านโลหะการ และต้องการรับทุนเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ที่อาจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค (ระเบียบการสมัครดังเอ...

ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องด้วย สํานักงานจังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท Kazumi Seisakusyo Co. Ltd., จัดทําโครงการ Toyama International Student Prefectural Scholarship ปีที่ 5 มอบทุนการศึกษาให้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชาวไทย 1 ทุน คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ...

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Techโครงการ TAIST-Tokyo Tech เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่...

ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ข้อมูลศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่าน  กรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดทำทำเนียบศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ลงใน>>>ข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี  เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่...

ประกาศวันที่ : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บัณฑิตเกียรตินิยม

ประจำปีการศึกษา 2559นายธนากร วุฒิเสนเกียรตินิยม อันดับ 1(เหรียญทอง)เกรดรวม 3.73 ประจำปีการศึกษา 2560นางสาวภูนิตา ใหญ่กว่าวงศ์ เกียรตินิยม อันดับ 1(เหรียญทอง)เกรดรวม 3.60 นายสุเมธ เผ่าชูเกียรตินิยม อันดับ 2เกรดรวม 3.38 นางสาวปรางทิพย์ เ...

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทำไมจึงควรเลือกเรียนวิศวกรรมเคมี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรามีความพร้อมทางด้านคณาจารย์และเครื่องมือหลักสูตรของเราให้โอกาสนิสิตฝึกงาน (ระยะเวลา 2 เดือน) หรือฝึกงานแบบสหกิจศึกษา(ระยะเวลา 4 เดือน) บรรยากาศมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับชายทะเล (หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี) มหาวิทยาลัยของเราอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมภาคตะว...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

โอกาสและความก้าวหน้าของผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี

วิศวกรเคมีมุ่งเน้นการออกแบบสำหรับกระบวนการทางเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ ชีวเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิศวกรเคมีบางคนจะออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน บางคนดำเนินการด้านการสิ...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

กิจกรรม

ประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาส...

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดประช...

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ (ไฮโดรเจนเปอร...

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในช่วงเช้าอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำ...

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับ สภ.แ...

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับ สภ.แสนสุข ขนาด 500 ml. จ...