การอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการ...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการอบ...

การอบรม หัวข้อ “Synchrotron Ra...

กลับมาแล้ว...กับการอบรมเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Synchrotron Radiation Applications)..ซินโครตรอน โดยฝ่ายสถานีวิจัย และมหาว...

ประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาส...

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดประช...

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ (ไฮโดรเจนเปอร...

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในช่วงเช้าอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำ...

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับ สภ.แ...

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับ สภ.แสนสุข ขนาด 500 ml. จ...

อบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่...

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวด...

ศึกษาดูงานบริษัท คาโอ อินดัสเต...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี...

ศึกษาดูงานบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำม...

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563นิสิตชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ...

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Thailand New Gen Invent...