หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรรมเคมี

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564) (Update ล่าสุด มิ.ย. 2566) ดาวน์โหลด
 2. แผนการเรียนสำหรับนิสิตรหัส 61 ที่ลงเรียนรายวิชาสหกิจ เทอม 1 หรือ เทอม 2 (Update ล่าสุด มิ.ย. 2564) ดาวน์โหลด
 3. รายวิชาในหลักสูตร 2559 ที่จะไม่เปิดในหลักสูตร 2564 (Update ล่าสุด มิ.ย. 2564)
 4. แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รหัส 59 - 63 (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562) (Update ล่าสุด มิ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 6. ตารางเทียบรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี หลักสูตร พ.ศ. 2554 และ 2559 ดาวน์โหลด
 7. ตารางเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) หลักสูตร พ.ศ. 2554 และ 2559 ดาวน์โหลด
 8. ลำดับรายวิชา หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) หลักสูตร พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 9. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานและวิชาโครงงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับนิสิตรหัส 59-63) ดาวน์โหลด
 10. เอกสารรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม

 1. แผนการเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 (สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลด
 2. เล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 3. Prospectus ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 4. แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สำหรับนิสิตรหัส 62,63) ดาวน์โหลด
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
 3. สรุปย่อเผยแพร่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดาวน์โหลด
 4. สรุปย่อเผยแพร่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดาวน์โหลด
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด