ชื่อ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล charoen@buu.ac.th
ชื่อ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล sriwiri@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล akkarat@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล soipatta@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล pailin@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล piyachat.a@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล witawat@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.แดง แซ่เบ๊
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล dangs@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข (ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชา)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล wirogana@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.วชิรา ดาวสุด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล wachira@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล yanisa@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.เอมม่า อาสนจินดา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล emma@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล srisudas@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล mattana@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล settakorn@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.นพพล วีระนพนันท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล nopphon.we@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล anat@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล chaiwat@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล supphasin@eng.buu.ac.th
ชื่อ อ.เชิดพงษ์ สีดาว (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล cherdphong@eng.buu.ac.th
ชื่อ อ.ปฏิภาณ บุญรวม
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล patiparn@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล sriwiri@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.แดง แซ่เบ๊
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล dangs@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ทิพสุรีย์ กรบุญรักษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล thipsuree@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.เอมม่า อาสนจินดา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล emma@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล srisudas@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล yanisa@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล mattana@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล supphasin@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.สันติ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล santi.ph@eng.buu.ac.th
ชื่อ อ.เชิดพงษ์ สีดาว (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล cherdphong@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ตติยา วรรณโนมัย
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล tatiya.wa@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล witawat@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล yanisa@eng.buu.ac.th
ชื่อ ดร.สันติ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล santi.ph@eng.buu.ac.th