ขั้นตอนการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์

  1. ติดต่อสอบถามขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำแลปกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องมือหรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  2. ทำการกรอกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ,หน่วยงาน,E-Mail และ เบอร์โทรศัพท์
  3. รายการอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน ให้กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่าใช้ เครื่องมือ/อุปกรณ์ชนิดใด พร้อมระบุชื่อโปรเจคและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมระบุวันและเวลาใช้งานให้ชัดเจน และ สามารถจองใช้งานได้ครั้งละ 3  วัน เท่านั้น หลังจากนั้นให้เช็คดูปฏิทินการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ว่าอยู่ในสถานะ ว่าง หรือ ถูกยืม
  4. เขียนแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ ในกรณีนอกเวลาราชการหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
  5. กรุณาลง Log Book  ทุกครั้งที่มาใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำแลป
  6. หมายเหตุ : ส่งข้อมูลการจองขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์มาที่ E-mail: sophon@buu.ac.th และสามารถตรวจสอบสถานะการจองใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ได้ที่ ปฏิทินการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์

  รายการอุปกรณ์เครื่องมือวิจัย

  1. GC แบบ  Automatic ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.สร้อยพัทธา
  2. GC แบบ Manual ผู้ดูแลเครื่องมือ  อ.สร้อยพัทธา/คุณศิริวิมล
  3. HPLC ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ธงชัย/อ.สร้อยพัทธา/อ.นพพล/อ.ธงชัย/คุณนิภาวรรณ
  4. UV-Vis Spectrophotometer ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ไพลิน/คุณนิภาวรรณ
  5. Spectrophotometer for color ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ไพลิน/คุณนิภาวรรณ
  6. DSC821 (เครื่องเก่า) ,DSC3 (เครื่องใหม่),TGA และ DMA  ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณโสภณ/คุณนิภาวรรณ/อ.ปิยฉัตร/อ.เจริญ
  7. Bubble Pressure ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วิโรจน์/คุณศิริวิมล
  8. เครื่องชั่ง 2,เครื่องชั่ง และเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ
  9. เตาอบ (Oven) และ เตาเผา 1,100 องศา ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณเพ็ชร/คุณโสภณ
  10. Autoclave ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ญาณิศา/คุณศิริวิมล
  11. Incublator ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ญาณิศา
  12. Reometer ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วันเช็ง/คุณศิริวิมล
  13. Evaporator rotary ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วันเช็ง/คุณศิริวิมล
  14. เครื่อง Kinematic Viscometer ASTM0445 ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล         
  15. เครื่อง Gas Permeability  ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ      
  16. เครื่องวัดความหนาแน่น (Density) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ
  17. เครื่องวัดจุดวาบไฟ (Flash Point Tester) ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  18. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  19. เครื่องวัดความหนืดน้ำมัน (Viscometer) ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  20. เครื่องวัดจุดขุ่นมัว (Cloud Point Tester) ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  21. เครื่องวัดธาตุโลหะ (ICP) ผู้ดูแลเครื่องมือ ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  22. เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) (สำหรับวิเคราะห์หาเมทานอล  เมทินเอสเตอร์ กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์) ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  23. เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) (สำหรับวิเคราะห์หาโมโนกลี เซอร์ไรด์ ไดกลีเซอร์ไรด์ ไตรกลีเซอร์ไรด์) ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  24. เครื่องวัดกำมะถัน (XRF) ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  25. เครื่องย่อยไมโครเวฟ ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  26. เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Auto titrate) ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  27. เตาเผาความร้อนสูง (Muffle Furnace) ห้องแลปปิโตร ChE-302 ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  28. ตู้อบความร้อนห้องแลปปิโตร ChE-302 ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.เจริญ/คุณศิริวิมล
  29. เครื่องวัดค่า pH/Conduct ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ/คุณศิริวิมล
  30. เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ/คุณศิริวิมล/คุณโสภณ
  31. เครื่อง X-RAY DIFFRACTION (XRD)  ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ/คุณโสภณ
  32. เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดอนุภาครูพรุน (BET) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ/คุณศิริวิมล