ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย และดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Engineering Journal, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2019 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 183-195 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Engineering, manufacturing and construction not elsewhere classified ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://engj.org/index.php/ej/article/view/3451

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2019 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 777-782 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Engineering, manufacturing and construction not elsewhere classified ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/sjstweb/journal/41-4/9.pdf

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน และอาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Engineering Journal, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2020 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 13-23 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน สาขา General Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aseanengineering.net/…/13-23%20[ChE058]%20CATALY…

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Energy, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 118332 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220314390

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ  ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Chemosphere, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2020 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 127482 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Environment ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653520316763

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพพล วีระนพนันท์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ดีเด่น ดาวรุ่ง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563 ในด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีจำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1/Q2 สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี 2563

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ดีเด่น รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563 ในด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีจำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 ที่มีค่าดัชนีมีผลกระทบและ Journal H-Index สูงสุด และเป็น first/Corresponding Author ประจำปี 2563

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ และอาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 9 หน้าที่ 104979(1)-104979(12) ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemistry ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S2213343720313282

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพพล วีระนพนันท์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Nano research, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 1244-1259 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน สาขา Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-020-3179-9


=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.สันติ โพธิ์ศรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Chiang Mai Journal of Science, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 150-162 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q4 ด้าน Biological Sciences ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/index.php

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Nanomaterials, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 11 หน้าที่ 1059 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33924202


=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Radiation Biology, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 517-528 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน สาขา Biological Sciences ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33591845/

=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Hydrogen Energy, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 20 หน้าที่ 11445-11457 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Engineering and engineering trades ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0360319920329396


=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย สุธีรศักดิ์ และ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Engineering Journal, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 25-36 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Engineering and engineering trades ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://journals.utm.my/aej/article/view/16675


=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และ ศิริประภา แจ้งกรณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Chemosphere ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 131504  ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Environmental Sciences  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0045653521019767
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย และ ผศ.ดร.วชิรา ดาวสุด สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 106166 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineeringข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S221334372101143X
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพพล วีระนพนันท์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Chemical Reviews ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 17 หน้าที่ 10367–10451 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemistry  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.1c00121
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Reaction Chemistry & Engineering ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 10 หน้าที่ 1771-1790 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineeringข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubs.rsc.org/.../ArticleLanding/2021/RE/D1RE00189B
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Renewable Energy ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1405-1418 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0960148121012970   
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Sustainability ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 24 หน้าที่ 13538 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Environmental Sciences ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2071-1050/13/24/13538
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร  International Journal of Environmental Science and Technology ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 73-84 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน สาขา Environmental Sciences  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-021-03316-z
=================================================================================================================
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร RSC Advances ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 12 หน้าที่ 2652-2661 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubs.rsc.org/.../articlelanding/2022/ra/d1ra09070d
=================================================================================================================