ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Hydrogen Energy, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 20 หน้าที่ 11445-11457 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Engineering and engineering trades ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0360319920329396


=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย สุธีรศักดิ์ และ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Engineering Journal, ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 25-36 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Engineering and engineering trades ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://journals.utm.my/aej/article/view/16675


=================================================================================================================

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และ ศิริประภา แจ้งกรณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Chemosphere ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 131504  ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Environmental Sciences  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0045653521019767
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย และ ผศ.ดร.วชิรา ดาวสุด สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 106166 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineeringข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S221334372101143X
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพพล วีระนพนันท์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Chemical Reviews ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 17 หน้าที่ 10367–10451 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemistry  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.1c00121
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Reaction Chemistry & Engineering ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 10 หน้าที่ 1771-1790 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineeringข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubs.rsc.org/.../ArticleLanding/2021/RE/D1RE00189B
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Renewable Energy ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1405-1418 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0960148121012970   
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Sustainability ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 24 หน้าที่ 13538 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Environmental Sciences ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2071-1050/13/24/13538
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร  International Journal of Environmental Science and Technology ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 73-84 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน สาขา Environmental Sciences  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-021-03316-z
=================================================================================================================
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร RSC Advances ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 12 หน้าที่ 2652-2661 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubs.rsc.org/.../articlelanding/2022/ra/d1ra09070d
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Chemical Engineering Transactions ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 433-438 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Manufacturing and processing  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cetjournal.it/ind.../cet/article/view/CET2188072
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Reaction Chemistry & Engineering ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 310-318 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubs.rsc.org/.../articlelanding/2022/re/d1re00394a

=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Industrial & Engineering Chemistry Research ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 1322-1331 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.1c04303
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว สังกัด วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Applied Science and Engineering Progress ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 5522 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Biological Sciences ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.researchgate.net/.../355157617_DNA_Binding...
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สันติ โพธิ์ศรี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Food Science ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 2022 หน้าที่ 1-9 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Food Science & Technologyข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hindawi.com/journals/ijfs/2022/7934454/
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สันติ โพธิ์ศรี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Antimicrobial Chemotherapy ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 1012-1019 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Pharmacology ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35086150/
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วชิรา ดาวสุด สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Process Integration and Optimization for Sustainability ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2021 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 745–754 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s41660-021-00186-3
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Engineering Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 55-61 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q4 ด้าน Engineering, manufacturing and construction ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://journals.utm.my/aej/article/view/16883
=================================================================================================================