ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์   และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Engineering Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 55-61 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q4 ด้าน Engineering, manufacturing and construction ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://journals.utm.my/aej/article/view/16883
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊  และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Energy Research ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1-14 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/er.8083
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ  และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Fuel ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 121512 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Engineering, manufacturing and construction ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0016236121013910
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานเรื่อง "ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อการเปลี่ยนสารฟีนอลลิคเป็นสารเคมีมูลค่าสูงและการสร้างเทคโนโลยีตรวจวัดยาปราบศัตรูพืชแบบแม่นยำ" (Biocatalyst for Conversion of Phenolic Compounds to Valuable Chemicals and Pesticide Detection Technology)

=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊ และ รศ.ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Chemical engineering transactions ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้า 373-378 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cetjournal.it/ind.../cet/article/view/CET2294062


=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร International Journal of Energy Research ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 11 หน้า 15362-15375. ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineeringข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/er.8236


=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ที่ผ่านการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3XApJAG

=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สันติ โพธิ์ศรี และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Cosmetics ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 16 หน้า 136 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Pharmacology ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2079-9284/9/6/136

=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สันติ โพธิ์ศรี และ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง **“ฟิล์มปิดแผลไฟโบรอิน (Fibroin) จากรังไหมผสมสารสกัดใบสาบเสือ” **เลขที่อนุสิทธิบัตร 20406 ออกให้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์  และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Sustainable Energy Technologies and Assessments ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้า 102287 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S2213138822003393


=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมขั้วแคโทดที่ประกอบด้วยคอปเปอร์ออกไซด์เคลือบบนฟิล์มไดวาเนเดียมเตตรอกไซด์เพื่อใช้ในกระบวนการแตกตัวของน้ำด้วยไฟฟ้าเคมีทางแสง” เลขที่อนุสิทธิบัตร 20830 ออกให้ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มัทนา สันทัสนะโชค และ ดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี (UV-C) สำหรับติดตั้งในลิฟต์” เลขที่อนุสิทธิบัตร 20899 ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Hydrogen Energy ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 48 หน้า 6705-6721 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Manufacturing and processing  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0360319922032050

=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Energies ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 6 หน้า 2728-2745 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2728


=================================================================================================================
ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Water ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 8 หน้า 1566 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Environmental Sciencesข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย รศ.ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ ผศ.ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน และอาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Engineered Science ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 846 หน้า 1-18 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Engineering, manufacturing and construction ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.espublisher.com/.../engineered.../2023/volume-22
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ขอแสดงความยินดี
 กับ ผศ.ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร RSC Advances ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 13 หน้า 18974-18982 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Engineering, manufacturing and constructionข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubs.rsc.org/.../articlelanding/2023/ra/d3ra02691d
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Thermal Science and Engineering Progress ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 42 หน้า 101873 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่https://www.sciencedirect.com/.../pii/S2451904923002263
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.แดง แซ่เบ๊ และ รศ.ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ และคณะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Chemical Engineering Transactions ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 98 หน้า 2023 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Manufacturing and processing ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S2451904923002263
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์  และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. วารสาร Bioresource Technology Reports ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 21 หน้า 101364 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S2589014X2300035X  2. วารสาร Journal of Cleaner Production ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 414 หน้าที่ 137609 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Chemical Engineering ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0959652623017675 

=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.มัทนา สันทัสนะโชค สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.ธีรานันท์ นาคใหญ่ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 3 หน้า 010226 (1-8) ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q4 ด้าน Engineering and engineering trades ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.sut.ac.th/journal/sjst/#/home
=================================================================================================================
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สันติ โพธิ์ศรี และ ผศ.ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวทิฆัมพร กรรเจียก สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณะ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Emerging Contaminants ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 4 หน้า 100253 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 ด้าน Environmental Sciences ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S2405665023000513
=================================================================================================================