ชื่อ นางนพรัตน์ เป้าอารีย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร -
อีเมล nopparat@eng.buu.ac.th
ชื่อ นายเพ็ชร รักถนอม
ตำแหน่ง วิศวกร​​
โทร -
อีเมล phetch@eng.buu.ac.th
ชื่อ นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์​​
โทร -
อีเมล siriwimon@eng.buu.ac.th
ชื่อ นางสาวนิภาวรรณ กลิ่นหอม
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์​​
โทร -
อีเมล nipawank@eng.buu.ac.th
ชื่อ นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา​​
โทร -
อีเมล sophon@eng.buu.ac.th