วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมเคมีในภาคตะวันออก”                         

 ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมเคมี และชุมชน"