คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533

  ปี พ.ศ. 2534 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นฐานการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยมีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรรมอีกทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

  วันที่ 10 มิถุนายน 2536 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน และ 2 ภาควิชา คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประการในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 อันมีผลให้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา        

  ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทางอุตสาหกรรม สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี 2 หลักสูตร มีดังนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ปณิธานและปรัชญา 

  ” มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณภาพ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และเป็นที่พึ่งของสังคม โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ”