ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)...

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2566, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

Open House ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี เข้ารับฟังรายล...

ประกาศวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแ...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง“The P...

ประกาศวันที่ : 31 มกราคม พ.ศ. 2566, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแ...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง“Cryst...

ประกาศวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรร...

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังบรรยาย “โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบ...

ประกาศวันที่ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

Open house เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี เข้ารับฟังรายล...

ประกาศวันที่ : 21 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรัชญาการศึกษาและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ...

ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์ นิสิต และบุค...

อีกครั้งกับการบรรยายในหัวข้อพิเศษ โดยในครั้งนี้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวก...

ประกาศวันที่ : 17 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์ นิสิต และบุค...

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอ...

ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจ...

กลับมาแล้ว...กับการอบรมเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Synchrotron Radiation Application...

ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี