ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)สรุปย่อเผยแพร่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสรุปย่อเผยแพร่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร...

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2566, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

Open House ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี เข้ารับฟังรายละเอียดหลักสูตร ทุนการศึกษา และพบปะคณาจารย์ในหลักสูตร ในวันอังคารที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. ตาม link นี้ : BUU Faculty of Engineering Zoom Meeting Room 2Direct...

ประกาศวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง“The Polyols RD for Pilot Plant Scale by Jet Reactor Technology”โดยคุณวชิราวุธ ไทยแท้ ตำแหน่ง: Senior Technical Suppor บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด และในหัวข้อเรื่อง“การขึ้นรูปย...

ประกาศวันที่ : 31 มกราคม พ.ศ. 2566, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) โดยมีเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรดังเอกสารแนบ และรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสามารถดูได้จากhttps://tqf.buu....

ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ นิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 1 จากวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562เป็นวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติก...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเคมี ชั้นปีที่ 2-3ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน (ทุนช่วยงานภาควิชา)นิสิตที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร และส่งที่สำนักงานภาควิชาฯ ตัังแต่วันที่่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง ว...

ประกาศวันที่ : 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2566, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี พ.ศ. 2566

คุณสมบัติ1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร2. ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ.5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกล...

ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2566, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก หากนิสิตท่านใดสนใจศึกษาต่อระดับป.โท และ ป.เอก ในด้านโลหะการ และต้องการรับทุนเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ที่อาจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค (ระเบียบการสมัครดังเอ...

ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ข้อมูลศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่าน  กรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดทำทำเนียบศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ลงใน>>>ข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี  เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่...

ประกาศวันที่ : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บัณฑิตเกียรตินิยม

ประจำปีการศึกษา 2559นายธนากร วุฒิเสนเกียรตินิยม อันดับ 1(เหรียญทอง)เกรดรวม 3.73 ประจำปีการศึกษา 2560นางสาวภูนิตา ใหญ่กว่าวงศ์ เกียรตินิยม อันดับ 1(เหรียญทอง)เกรดรวม 3.60 นายสุเมธ เผ่าชูเกียรตินิยม อันดับ 2เกรดรวม 3.38 นางสาวปรางทิพย์ เ...

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทำไมจึงควรเลือกเรียนวิศวกรรมเคมี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรามีความพร้อมทางด้านคณาจารย์และเครื่องมือหลักสูตรของเราให้โอกาสนิสิตฝึกงาน (ระยะเวลา 2 เดือน) หรือฝึกงานแบบสหกิจศึกษา(ระยะเวลา 4 เดือน) บรรยากาศมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับชายทะเล (หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี) มหาวิทยาลัยของเราอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมภาคตะว...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

โอกาสและความก้าวหน้าของผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี

วิศวกรเคมีมุ่งเน้นการออกแบบสำหรับกระบวนการทางเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ ชีวเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิศวกรเคมีบางคนจะออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน บางคนดำเนินการด้านการสิ...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรัชญาการศึกษาและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่http://service.buu.ac.th/index.php/buuedu_philo/

ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

กิจกรรม

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคอ...

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการเช...

ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเคมี 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี) ได้เป็นประธานในกิจกรรม "ทำบุญภา...

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิ...

เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเคมีเบื้...