Open house เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี เข้ารับฟังรายล...

ประกาศวันที่ : 21 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรัชญาการศึกษาและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ...

ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์ นิสิต และบุค...

อีกครั้งกับการบรรยายในหัวข้อพิเศษ โดยในครั้งนี้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวก...

ประกาศวันที่ : 17 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์ นิสิต และบุค...

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอ...

ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจ...

กลับมาแล้ว...กับการอบรมเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Synchrotron Radiation Application...

ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-...

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑ...

ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประกาศการฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ...

การชี้แจงการฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รหัส 60 ขึ้นไป สำหรับการฝึกงานภาคปลาย ...

ประกาศวันที่ : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาต...

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย...

ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้ก...

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในช่วงเช้าอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี อาจารย์ประจำภาค...

ประกาศวันที่ : 17 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใ...

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้มอบน้ำยาฆ่า...

ประกาศวันที่ : 16 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี